Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hanne Goeminne, handelend onder de naam LivingMyFlow met vestigingsadres te 2610, Wilrijk, Fort VI-straat 154 en ondernemingsnummer 0760.740.613

 

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: hanne@livingmyflow.be

 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Dienstverlener: Hanne Goeminne, handelend onder de naam LivingMyFlow

 2. Klant: de consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons, als Dienstverlener, en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 

 3. Aanbod: alle aanbiedingen uitgaande van ons, dit zowel via de website, via sociale media of via e-mail. 

 4. Dienst: de diensten die wij leveren: Hanne Goeminne

 5. Producten: 

 • Inspiratie

 • Online en offline coaching

 • Groepsretraite

 • Online en offline cursussen en programma’s

 • Fysieke producten

 1. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.  

 2. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van aankoop van de dienst/ het goed.

 3. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. Indien u handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.  

 4. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 

 5. Website: www.livingmyflow.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten en producten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, online cursussen, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website. Al onze prijzen zijn steeds inclusief BTW.

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant 

4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten en producten aan. 

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden bestaan uit:

 • Inspiratie

 • Online en offline coaching

 • Groepsretraite

 • Online en offline cursussen en programma’s

 • Fysieke producten

4.2. Wanneer jij, als Klant, onze diensten of producten aankoopt,  bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer de overeenkomst voortijdig, tijdens de uitvoering van de coaching/ de cursus zou worden beëindigd door jou, als Klant, zal jij, als Klant, toch tot betaling moeten overgaan. 

4.3. Indien een coaching of cursus wordt geannuleerd in een periode van 24 uur voor de sessie, dan zullen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant deze niet dienen terug te betalen/ jouw, als Klant, niet de mogelijkheid moeten geven om die later in te halen.

4.4.  Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.

Artikel 5 – Vergoeding: 

5.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van het gekozen product of dienst. De prijzen staan steeds vermeld op de website.

De vermelde tarieven worden steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.

Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant.  

5.2. Facturatie en betaling

Jij, als Klant, zal bij online aankoop van onze goederen of diensten steeds op de website via Mollie dienen te betalen. Wij, als Dienstverlener, bezorgen jou, als Klant, achteraf wel altijd een factuur. Uiteraard zullen offline aankopen van onze goederen of diensten ook nog steeds mogelijk zijn. Die dienen dan ter plaatse betaald te worden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1. Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail hebt ontvangen.

6.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht is niet van toepassing op onze coaching, retraites, cursussen en programma’s.

De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

Ook de ontbinding van diensten is niet mogelijk eens deze volledig of gedeeltelijk uitgevoerd zijn. Bij aankoop van coaching, retraites, cursussen en programma’s stem jij er als Klant mee in dat de dienst onmiddellijk uitgevoerd wordt waardoor jij, als Klant, afstand doet van jouw herroepingsrecht.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht

7.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Jij, als Klant, vermeldt het ordernummer en de naam van het product. Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

7.3. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

7.4. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant; ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

7.5. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8 – Duurtijd en Levering

8.1.Wij, als Dienstverlener, doen ons uiterste best om onze fysieke producten te bezorgen binnen een leveringstermijn van 10 werkdagen.

8.2. Indien onze producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

Wanneer de bezorging van een product vertraging heeft, ontvang jij, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen kan jij, als Klant, de overeenkomst kosteloos ontbinden.

8.3. Bij aankoop van onze digitale producten, krijg jij, als Klant, deze één werkdag na betaling online ter beschikking.

Artikel 9 – Betwistingen 

Jij, als klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener.

Jij, als klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid.

Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

10.2. Overmacht 

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

10.3. Relaties met derden 

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

10.4. Contractuele tekortkomingen 

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons, als Dienstverlener, een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn bij onze burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

10.5. Website 

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

10.6. Ernstige psychologische problematiek

Indien wij, als Dienstverlener, merken dat jij, als Klant, te kampen hebt met een ernstige psychologische problematiek, zullen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, steeds doorverwijzen.

Wij, als Dienstverlener, kunnen dan steeds de overeenkomst met jou, als Klant, kosteloos verbreken zonder dat jij, als Klant, ons hiervoor aansprakelijk kan stellen.

Artikel 11- Retraites

11.1. Algemeen

Onze retraites omvatten voor jou, als Klant, accommodatie en een aanzienlijk deel van de reisdiensten. Dit zorgt ervoor dat de retraites gekwalificeerd worden als pakketreizen. Dit om jou, als Klant, een optimale bescherming te bieden.

11.2. Offertes

11.2.1. Bij het aanvragen van een offerte voor onze retraites bezorgen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, alle verplichte precontractuele informatie. Op basis van deze informatie kan jij, als Klant, jouw aankoopbeslissing nemen. Wij zullen hierbij ook vermelden wat het minimaal aantal personen is om de reis te laten doorgaan.

11.2.2. Jij, als Klant, ontvangt deze informatie op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier.

11.2.3. Kennelijke materiële fouten in de precontractuele informatie binden ons, als Dienstverlener, niet. Wij, als Dienstverlener, mogen deze fouten nadien rechtzetten.

11.3. Pakketreisovereenkomst

Wij, als Dienstverlener, zullen deze overeenkomst in heldere en begrijpelijke taal opstellen. In deze overeenkomst zullen wij, als Dienstverlener, de precontractuele informatie hernemen.

Deze overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij, als Klant, de offerte bevestigt. Het niet-betalen van het voorschotsbedrag doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overeenkomst.

11.4. Wijzigingen aan de overeenkomst

11.4.1. Retraite overdragen

11.4.1.1. De reis kan door jou, als Klant, worden overgedragen op een derde. Deze derde zal moeten voldoen aan de voorwaarden die wij, als Dienstverlener, opstellen om deel te kunnen nemen aan de retraite.

11.4.1.2. Jij, als Klant, dient ons, als Dienstverlener, hiervan in te lichten binnen een redelijke termijn (uiterlijk 7 dagen voor het begin van de reis).

11.4.1.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen jou, als Klant, hiervoor extra kosten aanrekenen. Deze kosten kunnen o.a. dossierkosten en de kosten voor extra reisdiensten bevatten (zoals prijs voor de omboeking van het ticket).

11.4.2. Overeenkomst opzeggen/ wijzigen

11.4.2.1. Opzegging of wijziging door de Klant

Jij, als Klant, kan de overeenkomst opzeggen, hiervoor kunnen wij, als Dienstverlener, een opzeggingsvergoeding aanrekenen. Deze opzeggingsvergoeding kan niet meer bedragen dan de kostprijs van de reis.

Wij, als Dienstverlener, dienen hierbij rekening te houden met de eventuele mogelijkheid dat de plaats door een andere deelnemer kan worden ingenomen. Wij, als Dienstverlener, zullen in dat geval deze meerwaarde in mindering brengen.

Indien jij, als Klant, de overeenkomst wilt wijzigen, kunnen wij, als Dienstverlener, hiervoor extra kosten in rekening brengen. Jij, als Klant, aanvaardt dat de wijziging afhangt van de beschikbaarheid en eventuele prijsaanpassingen.

11.4.2.2. Opzegging of wijziging door de Dienstverlener

Wij, als Dienstverlener, kunnen de overeenkomst opzeggen indien het minimum aantal deelnemers niet bereikt is, zonder een schadevergoeding aan jou, als Klant, verschuldigd te zijn.

Jij, als Klant, zal door ons, als Dienstverlener, hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld worden. Deze annulatie zal gebeuren:

 • 20 dagen voor vertrek bij een reis van 6 dagen of meer

 • 7 dagen voor vertrek bij een reis van 2-6 dagen

 • 48 uur voor vertrek bij reizen die minder dan 2 dagen duren

Wij, als Dienstverlener, zullen in dat geval een evenwaardig alternatief voor de reis aanbieden of het bedrag van de reis terugbetalen. Jij, als Klant, zal hierbij altijd de keuze tussen beide opties hebben.

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om voor het vertrek kleine wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst. Jij, als Klant, zal van deze wijzigingen schriftelijk op de hoogte gesteld worden.

Wanneer wij, als Dienstverlener, de overeenkomst ingrijpend moeten wijzigen zodat de prijs met meer dan 8% stijgt, moet jij, als Klant, ons verplicht binnen de 2 werkdagen verwittigen of jij, als Klant, deze wijziging zal aanvaarden. Indien jij, als Klant, dit niet doet, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd.

11.5. Onvermijdbare en buitengewone omstandigheden

Indien wij, als Dienstverlener, de overeenkomst niet kunnen uitvoeren omwille van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, kunnen wij, als Dienstverlener, de overeenkomst opzeggen zonder schadevergoeding aan jou, als Klant, te moeten betalen. Wij kunnen jou, als Klant een evenwaardig alternatief aanbieden of de kostprijs van de reis terugbetalen.

11.6. Aansprakelijkheid

Wij, als Dienstverlener, zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Hierbij houden wij rekening met de verwachtingen die jij, als Klant, redelijkerwijs kon koesteren op basis van de informatie die jij, als Klant, hebt gekregen.

De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, is beperkt tot driemaal de prijs van de reis, behalve indien er sprake is van:

 • Opzettelijke schade of persoonlijk letsel

 • Door nalatigheid veroorzaakte schade of persoonlijk letsel

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrecht 

12.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website of cursussen, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

12.2. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 13 – Gegevensverwerking 

13.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens conform de privacy policy van ons, als Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.  

13.2. Door het aanvaarden van de overeenkomst, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.

13.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 

Artikel 14 – Geheimhouding 

14.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 

14.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

14.3. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout. 

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 15 – Algemeen 

15.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

15.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

15.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Privacy Policy

PRIVACY POLICY

In deze privacy policy leg ik je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.


LivingMyFlow hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen LivingMyFlow en jou, als (potentiële) klant. 

 1. Wie ben ik?

Hanne Goeminne, handelend onder de naam LivingMyFlow, met vestigingsadres Fort VI-straat 154, 2610 Wilrijk en met ondernemingsnummer BE 0760.740.613 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

 • Per post: Fort VI-straat 154, 2610 Wilrijk

 • Per e-mail: hanne@livingmyflow.be

 1. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens (telefoonnummer, postadres, e-mailadres) en de informatie die je ons meedeelt, door ons verzameld. 

 1. Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming,

 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,

 • indien dit wettelijk verplicht is,

 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

 1. Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat LivingMyFlow het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert. Daarnaast worden jouw gegevens eveneens gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij LivingMyFlow.

Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten LivingMyFlow. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je een uitnodiging ontvangt voor evenementen die LivingMyFlow organiseert, kan je een wenskaart ontvangen vanwege LivingMyFlow, een nieuwsbrief ontvangen, enz.

 1. Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

 1. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

LivingMyFlow is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. LivingMyFlow doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

 1. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van LivingMyFlow. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, boekhouder, enz. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

 1. Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;

 • recht op inzage en/of kopiename;

 • recht op aanpassing of rectificatie;

 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;

 • recht van bezwaar en

 • recht op overdraagbaarheid

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met LivingMyFlow. Dit kan schriftelijk per e-mail (hanne@livingmyflow.be). Binnen een termijn van een maand word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

 1. Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

 • je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen en/of

 • indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.

 1. Slotbepaling

LivingMyFlow behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.

 1. Wijzigingen 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 02/05/2021.

Ik kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.  

 1. Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt. 

Cookie Policy